Despre Fondul Arhivistic de Stat. Al Chinei :)

Daca la noi discutii nu prea exista despre asta, sa vedem cum reformeaza China F.A.S. (la noi, F.A.N.).

Fragmente (unele editate pentru logica fragmentului) din articolul Reinventing the concept of the state archival fond in China, scris de: Xiaomi An, Hepu Deng and Bin Zhang si publicat in Archives and Manuscripts, 2014
Vol. 42, No. 2, 146–150.